សមិទ្ធផល
  • ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ថាប័ន​ និង​បច្ចេក​ទេស ដើម្បី​បញ្ជ្រាប​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ទៅ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​

លទ្ធផល
  • ពង្រឹង​ការ​សម្រប​សម្រួល​កម្ម​វិធី​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ ការ​គាំ​ទ្រ​បច្ចេក​ទេស និង​សមត្ថ​ភាព​ដើម្បី បញ្ជ្រាប​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ទៅ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​
  • សិក្សា​លម្អិត​ពី​លទ្ធភាព​គម្រោង​បន្សុំា​ដែល​បាន​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស
  • បង្កើត​​យន្ត​​ការ​​គាំ​ទ្រ​សង្គម​ស៊ី​វិល និង​​ពង្រឹង​​សមត្ថភាព​អង្គការ​​មិន​​មែន​រដ្ឋាភិបាល​​ និង​ អង្គ​ការ​​សង្គម​​ស៊ី​វិល​​ដើម្បី​​បញ្ជ្រាប​ការ​​បន្សុំា​​នឹង​​ការ​​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ និង​​ការ​​កាត់​​បន្ថយ​ហានិភ័យ​​គ្រោះ​​មហន្ត​រាយ​ទៅ​ក្នុង​​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​
  • ឯក​សារ​ចំណេះ​ដឹង​ការ​បន្សុំា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​

ការបញ្ជ្រាបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ កញ្ចប់​ B ការបញ្ជ្រាបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ កញ្ចប់​ C